The Lie

Once upon a time there was a king. This king declared all over his country: “Anyone who tells such a lie that I say it is a lie, I will give them half of my kingdom.” 

There came a shepherd and said: “Your majesty, my father had a cane and he could reach the stars in the sky with it.” 

“There may be such a thing”, answered the king, “My grandfather had a pipe so long that he put one end in his mouth and lit it with the sun.”  

The liar went out puzzled. 

There came a tailor and said: “I am sorry for being late, my king, I was to come earlier. It rained a lot yesterday, lightning struck, the sky was ripped up, I had to go and mend it.”   

“Well, good of you”, said the king, “But you didn’t mend it well. It rained a little this morning.” 

This one went out too. 

There came in a poor peasant with a pan under his arm. 

“What do you want, man?”, asked the king. 

“You owe me a pan full of gold, I have come for it” 

“A pan full of gold?”, the king got surprised, “You are telling a lie. I don’t owe you any gold.” 

“If I am telling a lie, then give me half of your kingdom” 

“No, no, you are telling the truth”, the king changed his word. 

“If I am telling the truth, give me a pan full of gold” 

 

earlier-ավելի վաղ

kingdom-Թագավորություն

struck-հարվածել է

to tell the truth-ճիշտ խոսել

to tell a lie-սուտ խոսել

 

Առաջին Ձյունը

Լինում է չի լինում մի օր և այդ օր սովորական չե այ դա ամենա առաջին օրն է երբ առաջին ձոյւնը եկավ մարդիկ դա տեսնելով մտան տուն, որովհետև վախեցան չիմանալով դա ինչ է։ Բայծ հանկարծ մի անվախ երեխա դուրս եկավ տնից և կպավ ձյանը և միանքամից մրսեց և իր ծնողները ծտիպված դուր եկան իր ետևից, որ վերցնեն երեխուն։ Դրանից հետո մի քանի երեխաել դուր եկան բայծ արդեն տաք հագնված։ Հետո արդեն մեծերը դուրս եկան և նույնիսկ փորձեցին ուտել ձյունը բայծ շատ սառներ և մարդիկ սկսեցին մտածել դա ինչ է մեկը ասեց պաղպաղկ է առանց համ, իսկ մյուսը փոշի է շատ մաքուր փոշի է։ Բայծ մեկը ասաց սա թող լինի ձյուն իսկ հիմա աշնան տեղը թող լինի Ձմեռ։

Առաչադրանքներ։

 

1․Քանի (ա) տառով բառ կա այս հեքիաթում։

2․Քանի վերջակետ կա այս հեքաթում։

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում․ Մաթեմ

Հղում 1

Հղում 2

Հղում 3

Հղում 4

Հղում 5

Հղում 6

Հղում 7 

Հղում 8 

Հղում 9 

Հղում 10

Հղում 11

Հղում 12

Հղում 13

Հղում 14

Հղում 15

Հղում 16

Հղում 17

Հղում 18

Հղում 19

Հղում 20

Հղում 21

Հղում 22

Հղում 23

Հղում 24

Հղում 25

Հղում 26

Հղում 27

Հղում 28

Հղում 29

Կետադրել տեքստը:

Շահանդուխտը՝ Իշխանի դուստրը, հրաշագեղ էր, չքնաղ, նրա գեղեցկությունը զարմանք էր պատճառում տեսնողներին։ Նայողին թվում էր՝ նյութեղեն չէ, այլ կարծես կերտված է լիալուսնի նրբանուրբ շողերից, արևի թրթռուն ճառագայթներից ու ծաղիկների անուշաբույր նեկտարից։

Մի օր երբ իշխանազուն օրիորդը ուղեկցող խմբով անցնում է մի ապառաժոտ վայրով, հանկարծ նկատեց զինյալներ՝անծանոթ կերպարանքներով։

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են, ծաղկում բացվում են վայրի վարդերը՝ դեղին, սպիտակ։

Այն ժամանակ երբ շեն էր Մանասի խրճիթը Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային։

Թվերի բաժանելիության հայտանիշները 2-ի 3-ի 4-ի 5-ի 8-ի 9-ի 10-ի։

2-ի-Բաժանվում են բոլոր զույք թվերը։

3-ի-Բաժանվում են այն թվերը, որոնց փվանշաների գումարը

բաժանվում է 3-ի օրինակ 144=1+4+4։

4-ի-Բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են երկու զրոյով

կամ վեչջին երկու թվանշաները կազմումումեն 4-ի բաժանվող

օրինակ 400, 144, 412, 204։

5-ի- Բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջում 0- է կամ 5։

8-ի-Բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանումեն երեք զրո ներով

կամ վերջին երեք թվանշանը կազմում է 8-ի բաժանվող թիվ։

9-ի-Բաժանվում են այս թվերը, որի թվանշանների գումարը

բաժանվում է 9-ի։

10-ի-Բաժանվում են միայս զրոյով վերջացող թվերը։

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում. մայրենի

Քարը

ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամենա պետքական բանը աշխարում

Skip to toolbar